• Thứ 5 Ngày 02/02/2023
  • Chào mừng bạn đến với web Công ty cổ phần viễn thông DT6789 !
Quy định & chính sách
Điều khoản sử dụng

27/09/2018 4741

Tất cả thành viên, cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ tại Doithecao88.com bắt buộc phải đọc và cam kết nội dung này khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Doithecao88.com. Cam kết này có giá trị pháp lý là một văn bản giao kết thương mại giữa Doithecao88.com và người sử dụng, tất cả thành viên sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Doithecao88.com được hiểu là mặc định đã ký vào cam kết này và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Chính sách bảo mật thông tin

27/09/2018 3115

Khi đồng ý đăng ký thông tin người dùng hoặc  sử dụng bất ký một dịch vụ nào trên  Doithecao88.com là bạn mặc định đã thực hiện một giao kết với Doithecao88.com với  các điều khoản dưới đây . Doithecao88.com được toàn quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản trong giao kết này